2.4.4 Informatiestop

Aanvullende informatie of documenten die na het bezoek aan de visitatiecommissie worden bezorgd kunnen niet meer bij de beoordeling worden betrokken, tenzij de commissie tijdens het bezoek expliciet aanvullende informatie heeft opgevraagd. Desgevallend dient de commissie haar vraag te motiveren en dient de opgevraagde informatie de projectbegeleider binnen de vijf werkdagen volgend op het bezoek te bereiken.