Kader

Instellingsreviews vinden doorgaans plaats binnen een bepaald overkoepelend kader. Dit soort kaders omschrijven de grondslagen, op basis waarvan op hun beurt bevoegde instanties (al of niet van overheidswege) accreditatiebeslissingen nemen.

Hoe doet men dat?