Bestuurlijke kaders

Het succes van een organisatorische eenheid (OE) hangt mede af van een goede bestuurlijke inbedding en organisatorische verankering.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na of de voorgenomen acties van de OE passen (*) in het strategisch beleid als geheel
  2. U gaat na of de inrichting van het bestuur zelf passend is voor de doelen van de OE
  3. U gaat na of alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als extern (zogenaamde systemen) de OE ondersteunen
  4. U gaat na of de stijl van aansturing van het bestuur past bij de OE
  5. U gaat na of het bestuur over passende sleutelvaardigheden en kerncompetenties (zowel individueel als gezamenlijk) beschikt
  6. U verdiept zich in de significante waarden d.w.z. de opvatting, de cultuur en de identiteit van het bestuur (ofwel de visie)
  7. U verdiept zich in taken en activiteiten van bestuursleden in relatie tot de OE. 

*) U beseft dat 'passen' afhankelijk is van de profielen van bestuursleden