Emotioneel welzijn

Emoties zijn inherent aan het doel van een auditgroep.
Emoties rondom een casus waarbij in de auditgroep substandaardfactoren naar voren komen treden meestal al op ver voordat de casus in de auditgroep besproken wordt.
De vraag is hoe de hulpverlener met deze emoties is omgegaan. Dit bepaalt tot op zekere hoogte ook de emotionaliteit van betrokkene tijdens de auditbespreking.
Hoewel de emoties bij het bespreken van de casus al geluwd zullen zijn, kunnen deze gemakkelijk weer naar boven komen tijdens de bespreken van deze casus. Bovendien wordt de hulpverlener geconfronteerd met het inbrengen van zijn/haar handelen in de auditgroep dat ook gemakkelijk tot verhoogde emotionaliteit kan leiden, bijvoorbeeld in de zin van een beladen emotie. Hoewel het wellicht niet zo vaak zal voorkomen bestaat de kans dat de hulpverlener zich pas tijdens de auditbespreking bewust wordt van "substandaard-handelen". Uiteraard kan hierdoor de situatie in emotioneel opzicht nog complexer worden.

Emoties zijn de meest primaire vorm van terugkoppeling en daarmee van reflectie. Ze sturen in sterke mate de  informatieverwerking en vormen dan ook één van de meest invloedrijke factoren bij ons handelen in het algemeen en bij communicatie in het bijzonder.

Een wezenlijk aspect van professionaliteit is het omgaan met emoties.

Van belang is dus kennis te hebben van emoties:
- van emoties in het algemeen;
- beladen emoties in het bijzonder;
- van hun wetmatige invloed op communicatie; 
-het hanteren van emoties.
 

en deze kennis toe te passen in de volgende situaties:

a. Hoe als professional de eigen emoties te hanteren?
b. Hoe als groep de emoties van een collega te hanteren?

c. Hoe als groep de eigen emoties te hanteren?