z.audit.Bescherming patient

Medisch beroepsgeheim
Om patiëntgegevens te kunnen delen met zorgverleners die niet direct betrokken zijn bij de behandeling moeten patiënten in principe toestemming geven. De zorgverleners die tijdens de auditbespreking aanwezig zijn, zijn niet allemaal direct betrokkenen. Formeel is het ook nu al zo, dat patiënten bij inschrijving in de zwangerschap gevraagd moet worden of zij bezwaar hebben tegen opname van gegevens in verschillende registraties en het gebruik van hun gegevens in het kader van onderzoek en kwaliteitsbeleid etc.  De verantwoordelijkheid voor het informeren van de patiënt zowel hierover als over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van haar gegevens, ligt bij de individuele zorgverlener. Specifiek toestemming vragen voor het gebruik van geanonimiseerde patiëntgegevens voor audit is niet nodig, daar het hier gaat om een kwaliteitsbevorderende activiteit, die de informatieplicht overstijgt.
 
Informatieplicht zorgverlener

Ongevraagde informatie:
Een patiënt heeft recht op informatie betreffende de behandeling. In hoeverre dit ook geldt voor de uitslag van de auditbespreking is afhankelijk van het onderscheid tussen zorgverlenings- en kwaliteitsbevorderende aspecten van perinatale audit.
Als het om zorgverlening gaat dienen patiënten in ieder geval geïnformeerd te worden wanneer de informatie van belang is voor de behandelingsrelatie (WGBO). Bijvoorbeeld als de uitslag directe gezondheidsconsequenties heeft voor de patiënt of de zorg in een volgende zwangerschap. Hierover dient dan ook een aantekening in het patiëntdossier gemaakt te worden.
Als het om perinatale audit als kwaliteitsinstrument gaat is er geen informatieplicht. Het is niet nodig een patiënt te informeren over de uitkomst van audit, daar het doel van audit niet de zorg voor de betreffende patiënt is maar kwaliteitsverbetering in het algemeen.

Gevraagde informatie:
Vanwege het specifieke doel van perinatale audit (kwaliteitsbevordering) is de uitkomst van audit niet toegankelijk voor derden.